หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-359ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.005.01 : ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะ
5.01.005.02 : ระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขลักษณะ
5.01.005.03 : ดำรงรักษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการนำเสนออาหารอย่างปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ