หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับและเก็บรักษาสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-390ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รับและเก็บรักษาสินค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.218.01 : ดำเนินการตรวจรับสินค้า
5.06.218.02 : จัดเก็บสินค้า
5.06.218.03 : ดูแลรักษาสินค้าและ สถานที่จัดเก็บ
5.06.218.04 : จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ