หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-387ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.084.01 : เข้าถึงและใช้งานเครื่องมือทางธุรกิจ
5.06.084.02 : เลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ
5.06.084.03 : ดูแลรักษาเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ