คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 6 เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จัดงานประเภทต่างๆ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย จัดทำรายงานทางการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ ประเมินระบบการประเมินผล ประเมินผลระบบการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิเตอร์ที่ใช้งาน บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ วางแผนและจัดการทำอาหารเมนูจัดเลี้ยง ออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 12 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 14 หน่วย ชั้น 5 และชั้น 6 จำนวน 25 หน่วย รวมทั้งหมด 100 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-6-373ZA พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-6-374ZA พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
THR-HOH-6-376ZA จัดงานประเภทต่างๆ
THR-HOH-6-379ZA พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-HOH-6-384ZA วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-6-386ZA จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-6-394ZA บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-6-395ZA ดูแลตรวจตรารายรับและรายจ่าย
THR-HOH-6-396ZA จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-6-397ZA จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-6-398ZA ประเมินระบบการประเมินผล
THR-HOH-6-405ZA จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
THR-HOH-6-407ZA ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-6-408ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-6-412ZA บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-6-426ZA พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-427ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-6-430ZA เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-6-438ZA วางแผนและจัดการทำอาหารเมนูจัดเลี้ยง
THR-HOH-6-441ZA ออกแบบแนวคิดหลักของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-6-442ZA ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับโภชนาการพิเศษและวัฒนธรรม
THR-HOH-6-443ZA ออกแบบรายการอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด
THR-HOH-6-444ZA เลือกวิธีการ/ระบบการจัดการงานเลี้ยงที่เหมาะสม
THR-HOH-6-371ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-6-409ZA จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุและอาคารและสาธารณูปโภค

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ