หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-432ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.11.003.01 : ทำความสะอาดห้องครัว
5.11.003.02 : ทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว
5.11.003.03 : ดำเนินการซ่อมบำรุงขั้นพื้นฐานอุปกรณ์ เครื่องใช้และพื้นที่ภายในครัว
5.11.003.04 : กำจัดของเสีย รวมทั้ง จัดการซักรีดผ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ยินดีต้อนรับ