คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3 เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า จัดทำและนำเสนอรายงาน รักษาระบบการเงินและบัญชี สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ สามารถ สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอาหาร สินค้า และบริการ สามารถสร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง จัดแสดงขนมประเภทต่าง ๆ จัดเตรียมและจัดแสดงขนมประเภท เค้กชั้น เค้กไม่มีแป้งและเค้กทั่วไป
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย และชั้น 3 จำนวน 12 หน่วย รวมทั้งหมด 32 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-375ZA นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-HOH-3-377ZA จัดทำและนำเสนอรายงาน
THR-HOH-3-420ZA อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-3-423ZA สร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
THR-HOH-3-424ZA สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-3-433ZA จัดเตรียมอาหาร สินค้าและบริการ
THR-HOH-3-435ZA สร้าง รักษา และควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
THR-HOH-3-440ZA ใช้หลักการและวิธีการจัดเลี้ยงที่ถูกต้อง
THR-HOH-3-449ZA จัดแสดงขนมประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-3-450ZA จัดเตรียมและจัดแสดงขนมประเภท เค้กชั้น เค้กไม่มีแป้งและเค้กทั่วไป
THR-HOH-3-370ZA พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
THR-HOH-3-393ZA รักษาระบบการเงินและบัญชี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ