คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4 เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน จัดทำและนำเสนอรายงาน จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของ พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้ ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan) สามารถพัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้นำและบริหารคน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 12 หน่วย และชั้น 4 จำนวน 14 หน่วย รวมทั้งหมด 46 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-361ZA นำระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-4-368ZA จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-4-380ZA จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-4-381ZA รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
THR-HOH-4-389ZA พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-391ZA ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ
THR-HOH-4-422ZA ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-4-428ZA อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่างๆ
THR-HOH-4-446ZA จัดเตรียมและจัดแสดงงานที่ทำจากน้ำตาล
THR-HOH-4-447ZA จัดเตรียมและออกแบบงานปั้นน้ำตาล (Marzipan)
THR-HOH-4-454ZA พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-455ZA เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-HOH-4-360ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-4-362ZA ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ