คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5 เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง ปฏิบัติงานธุรการ รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน ประเมินผลระบบการฝึกอบรม ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม เตรียมและจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน สรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้ จัดระบบการบริการอาหาร วางแผน เตรียมการ และจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟต์ สามารถจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 12 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 14 หน่วย และชั้น 5 จำนวน 29 หน่วย รวมทั้งหมด 75 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-363ZA จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-HOH-5-364ZA ปฏิบัติงานธุรการ
THR-HOH-5-369ZA รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-5-378ZA ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-HOH-5-383ZA จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-5-385ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-388ZA ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-5-392ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-HOH-5-399ZA ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
THR-HOH-5-400ZA ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-401ZA วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
THR-HOH-5-402ZA วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
THR-HOH-5-403ZA เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-5-404ZA วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-5-406ZA สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-5-410ZA บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
THR-HOH-5-411ZA จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-5-413ZA ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-5-414ZA ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-5-415ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-5-416ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-5-417ZA การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-5-418ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-5-419ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-5-425ZA ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-5-437ZA จัดระบบการบริการอาหาร
THR-HOH-5-439ZA วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
THR-HOH-5-456ZA การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-HOH-5-357ZA เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ