คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2 เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้ สามารถเขียนข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ภายในครัว ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก จัดเตรียมและผลิต ผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลต จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 9 หน่วย และ ชั้น 2 จำนวน 11 หน่วย รวมทั้งหมด 20 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-367ZA ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-2-372ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-2-382ZA เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-2-421ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
THR-HOH-2-431ZA นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
THR-HOH-2-436ZA ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย
THR-HOH-2-448ZA จัดเตรียมและผลิด ผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต
THR-HOH-2-451ZA จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-2-452ZA จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์
THR-HOH-2-366ZA ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-2-445ZA จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ