หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารทางโทรศัพท์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-358ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สื่อสารทางโทรศัพท์
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.004.01 : ตอบรับสายที่โทรเข้ามา
5.01.004.02 : สามารถใช้โทรศัพท์โทรออก

ยินดีต้อนรับ