คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดการงานอีเว้นต์ บริหารโครงการ  บริหารและวางแผนทรัพยากร บริหารและวางแผนการขายและการตลาด บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ระดับ 5 อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารโครงการ บริหารทรัพยากร บริหารการขายและการตลาด บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ บริหารจัดการทรัพยากร วางแผนการผลิตและการดำเนินการ วางแผนการบริหารทรัพยากร วางแผนการขายและการตลาด วางแผนการผลิตและดำเนินการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งมีหน้าที่ด้านบริหารจัดการการจัดการงานอีเว้นต์   โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Event Project Manager (ผู้บริหารจัดการงานอีเว้นต์) Event Production Manager (ผู้บริหารจัดการการผลิตงานอีเว้นต์) Event Show Manager (ผู้บริหารจัดการงานแสดงงานอีเว้นต์) Event Sales and Marketing Manager (นักวิเคราะห์และวางแผนทำการตลาดและการขายงานอีเว้นต์)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-EVM-5-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-JREY-062A บริหารโครงการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-RCUN-063A บริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-LJKZ-064A บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-SCGW-065A บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-BCUU-066A บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-RZDO-067A บริหารจัดการทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-WDJE-068A บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-PTXM-069A บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-OFUS-070A วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-ZWRB-071A วางแผนการบริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-KZKA-072A วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-BEBP-073A วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EPHR-075A วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ