คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดการงานอีเว้นต์ บริหารโครงการ  บริหารและวางแผนทรัพยากร บริหารและวางแผนการขายและการตลาด บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ระดับ 5 อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารโครงการ บริหารทรัพยากร บริหารการขายและการตลาด บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ บริหารจัดการทรัพยากร วางแผนการผลิตและการดำเนินการ วางแผนการบริหารทรัพยากร วางแผนการขายและการตลาด วางแผนการผลิตและดำเนินการ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งมีหน้าที่ด้านบริหารจัดการการจัดการงานอีเว้นต์   โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Event Project Manager (ผู้บริหารจัดการงานอีเว้นต์) Event Production Manager (ผู้บริหารจัดการการผลิตงานอีเว้นต์) Event Show Manager (ผู้บริหารจัดการงานแสดงงานอีเว้นต์) Event Sales and Marketing Manager (นักวิเคราะห์และวางแผนทำการตลาดและการขายงานอีเว้นต์)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-EVM-5-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EVM-5-011ZB สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EVM-5-012ZB ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-EVM-5-013ZB นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-EVM-5-014ZB กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-EVM-5-015ZB บริหารโครงการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-016ZB บริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-017ZB บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-018ZB บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-019ZB บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-020ZB บริหารจัดการทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-021ZB บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-022ZB บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-023ZB วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-024ZB วางแผนการบริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-025ZB วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-026ZB วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-EVM-5-027ZB วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0363-A : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ