คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการงานอีเวนต์ อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดการงานอีเว้นต์ การผลิตและการดำเนินการ ควบคุมทรัพยากร การลงทะเบียนและการจัดการ ดูแลการขายและการตลาด รวมถึงการประสานงานการจัดการสถานที่และการขนส่ง และเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ระดับ 4 อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ ผลิตและดำเนินการ ควบคุมทรัพยากร ดูแลการขายและการตลาด และประสานงานการจัดการสถานที่และการขนส่ง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งมีหน้าที่ด้านบริหารจัดการการจัดการงานอีเว้นต์ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Event Coordinator (ผู้ประสานงานการจัดงานอีเว้นต์)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-EVM-4-001ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-CWID-076A ผลิตและดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-GVVP-077A บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานอีเว้นต์
MIC-RKTP-078A ดูแลการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์
MIC-HOYA-079A ประสานงานการจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ