หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-4-008ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้อง มีภาวะผู้นำ ประสานงานในการจัดประชุม แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5521 ควบคุมงบประมาณ 1. คิดและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการควบคุมงบประมาณ M5521.01
M5521 ควบคุมงบประมาณ 2. รู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ M5521.02
M5521 ควบคุมงบประมาณ 3. วิเคราะห์และคำนวณงบประมาณ M5521.03
M5522 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 1. มีความเป็นผู้นำ M5522.01
M5522 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 2. ประสานงานการทำงานเป็นทีมงานภายในและภายนอก M5522.02
M5522 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 3. แก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้ด้วยตนเอง M5522.03
M5523 บริหารงานบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 1. ติดตามการทำงานของพนักงานและอาสาสมัคร M5523.01
M5523 บริหารงานบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำแนะนำพนักงานและอาสาสมัคร M5523.02
M5523 บริหารงานบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. สื่อสารและจูงใจบุคคลและทีมงาน M5523.03
M5524 ประสานงานและต่อรองซัพพลายเออร์ 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ M5524.01
M5524 ประสานงานและต่อรองซัพพลายเออร์ 2. ติดตาม ดำเนินงานของซัพพลายเออร์ M5524.02
M5524 ประสานงานและต่อรองซัพพลายเออร์ 3. จัดหาซัพพลายเออร์ใหม่ที่มีศักยภาพ M5524.03
M5524 ประสานงานและต่อรองซัพพลายเออร์ 4. ติดต่อ เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ M5524.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การคิดและการวิเคราะห์2. การวางแผน3. การบริหารจัดการ4. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา5. การสื่อสารและจูงใจ6. ความเป็นผู้นำ7. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1.  การเงินและงบประมาณ2. การมอบหมายงาน3. การบริหารทีมงาน (บุคคล)4. การสร้างแรงจูงใจพนักงาน5. การให้รางวัลและการชมเชย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน        2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ         3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)         1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา         2. หลักฐานการผ่านการอบรม         3. ผลของการสอบข้อเขียน         4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน          1. การสอบข้อเขียน          2. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการควบคุมงบประมาณ การแสดงออกถึงภาวะผู้นำระดับบุคคล ตลอดจนการบริหารงานบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานและต่อรองกับซัพพลายเออร์ภายในงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด           1) สามารถควบคุมงบประมาณ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถคิดและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมงบประมาณ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ สามารถวิเคราะห์และคำนวณงบประมาณในการจัดงานอีเว้นต์ได้           2) สามารถภาวะผู้นำระดับบุคคล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นำ สามารถประสานเพื่อทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาที่สามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเอง           3) สามารถบริหารงานบุคคลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถติดตามการทำงานของพนักงาน การให้คำแนะนำและสื่อสารจูงใจบุคคลและทีมงานได้           4) สามารถประสานงานและต่อรองซัพพลายเออร์ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถจัดหา ติดตามการดำเนินงาน และเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์สำหรับงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

            เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ