หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผลิตและดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-4-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตและดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Event Coordinator6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

           ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้อง มีภาวะผู้นำ ประสานงานในการจัดประชุม แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5511 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 1. จัดทำแนวคิดการจัดงาน M5511.01
M5511 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 2. จัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้อง M5511.02
M5511 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 3. นำเสนอแนวคิดการจัดงานต่อผู้จัดการโครงการ M5511.03
M5512 ควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและการจัดการเงินสด M5512.01
M5512 ควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน 2. บริหารจัดการเวลา M5512.02
M5512 ควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน 3. ติดตามงานการเตรียมงานก่อนการจัดงาน M5512.03
M5512 ควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน 4. ติดตามในช่วงระหว่างการจัดงาน M5512.04
M5512 ควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน 5. ติดตามงานหลังการจัดงานเสร็จสิ้น M5512.05
M5513 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 1. บริหารจัดการเวลา M5513.01
M5513 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า M5513.02
M5513 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 3. ประสานกับลูกค้า M5513.03
M5513 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 4. ประสานงานผู้กับสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ M5513.04
M5513 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 5. จัดทำรายงานการดำเนินผลโครงการ M5513.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดทำข้อเสนอโครงการ2.  มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา3. จัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารปัจจัยการผลิต2. การจัดทำข้อเสนอโครงการ3. การจัดทำงบประมาณโครงการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

           หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)           1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน           2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ            3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)              1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา              2. หลักฐานการผ่านการอบรม              3. ผลของการสอบข้อเขียน              4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน            ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน           1.การสอบข้อเขียน           2.การสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาแนวคิดการจัดงาน การควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน ตลอดจนการพัฒนาและดำเนินการแผนการจัดงานอีเว้นต์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด           1) สามารถพัฒนาแนวคิดการจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถจัดทำแนวคิดการจัดงาน งบประมาณ และการนำเสนอแนวคิดต่อผู้จัดการโครงการงานอีเว้นต์           2) สามารถควบคุมและติดตามการติดตั้งและรื้อถอน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและการจัดการเงินสด สามารถบริหารจัดการเวลา ติดตามการดำเนินงานในช่วงก่อน – ระหว่าง – หลังการจัดงานอีเว้นต์ได้           3) สามารถพัฒนาและดำเนินการแผนการจัดงาน   โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถบริหารจัดการเวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า สามารถประสานงานกับลูกค้า ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ และจัดทำรายงานการดำเนินผลโครงการงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ