หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-4-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1. อาชีพนักจัดการการจัดประชุม



2. อาชีพนักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ



3. อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน



4. อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล



5. อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้รับการประเมินจะต้องรู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท และสามารถเข้าใจความแตกต่างและจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)



 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 1. รู้จักความหมายและภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ M0011.01 143677
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 2. รู้จักความหมายของการจัดประชุม M0011.02 143678
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 3. รู้จักความหมายของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ M0011.03 143679
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 4. รู้จักความหมายของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล M0011.04 143680
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 5.รู้จักความหมายของงานอีเวนต์ M0011.05 143681
M0011 รู้จักความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 6.รู้จักความหมายของสถานที่การจัดประชุม M0011.06 143682
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 1. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์ M0012.01 143683
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 2. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุม M0012.02 143684
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 3. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ M0012.03 143685
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 4. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล M0012.04 143686
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 5. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของงานอีเวนต์ M0012.05 143687
M0012 เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท 6. เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการใช้สถานที่การจัดประชุม M0012.06 143688
M0013 เข้าใจความแตกต่างและจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ 1. เข้าใจความแตกต่างของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ M0013.01 143689
M0013 เข้าใจความแตกต่างและจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ 2. จำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ M0013.02 143690
M0014 อธิบายการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 1. เข้าใจการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภท M0014.01 143691
M0014 อธิบายการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ 2. จำแนกการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภท M0014.02 143692

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้



      2. สามารถเข้าใจความแตกต่างของการจัดประชุมและนิทรรศการได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์



2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม



3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ



4. ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล



5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์



6.ความรู้เกี่ยวกับสถานที่การจัดประชุมแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

         หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)



หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)



1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน



2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ



3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว



หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)



1.  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ



2.   ผลของการสอบข้อเขียน



3.   ผลของการสัมภาษณ์



(ค) คำแนะนำในการประเมิน



ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้



(ง) วิธีการประเมิน



1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน



หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน



หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ



แฟ้มสะสมงาน



2. พิจารณาหลักฐานความรู้



ผลการประเมินจากการทดสอบข้อเขียน



สามารถอธิบายและให้ข้อมูลขณะสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ



           ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สามารถอธิบายความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ เข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท และสามารถเข้าใจความแตกต่างและจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้



(ข) คำอธิบายรายละเอียด



          1. สามารถอธิบายความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องรู้จักความหมายและภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ รู้จักความหมายของการจัดประชุม การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานอีเวนต์ และรู้จักความหมายของสถานที่การจัดประชุม



          2. สามารถเข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการจัดประชุมและนิทรรศการในแต่ละประเภท โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดประชุม การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานอีเวนต์ และเข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของการใช้สถานที่การจัดประชุม



          3. สามารถเข้าใจความแตกต่างและจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจความแตกต่างของการจัดประชุมและนิทรรศการได้ และสามารถจำแนกประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการได้



         4. สามารถอธิบายการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภทได้ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภท จำแนกการดำเนินงานของการจัดประชุมและนิทรรศการแต่ละประเภท


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์



ยินดีต้อนรับ