หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานการจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-4-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานการจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้อง มีภาวะผู้นำ ประสานงานในการจัดประชุม แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5541 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 1. ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ M5541.01
M5541 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 2. ประสานสื่อและแขกวีไอพี M5541.02
M5541 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 3. ดูแลเรื่องป้ายต่าง ๆ M5541.03
M5542 บริหารจัดการฝูงชน 1. จำหน่ายบัตรเข้าชมงาน M5542.01
M5542 บริหารจัดการฝูงชน 2. บริหารจัดการการเข้าคิว M5542.02
M5542 บริหารจัดการฝูงชน 3. รักษาความปลอดภัย M5542.03
M5543 ติดตามการเข้าสู่สถานที่ 1. เข้าใจแผนผังของสถานที่จัดงานอีเว้นต์ M5543.01
M5543 ติดตามการเข้าสู่สถานที่ 2. เข้าใจกระบวนการโหลดของ (Load in) M5543.02
M5543 ติดตามการเข้าสู่สถานที่ 3. เข้าใจตารางการทำงาน M5543.03
M5543 ติดตามการเข้าสู่สถานที่ 4. บริหารจัดการเวลาได้ M5543.04
M5544 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 1. รู้และเข้าใจระบบโลจิสติกส์ของผู้ผลิตหรือ ผู้จัดหาสินค้า (Supplier Logistics) M5544.01
M5544 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 2. รู้และเข้าใจระบบโลจิสติกส์ของลูกค้า หรือ ผู้เข้าร่วมงาน (Attendee Logistics) M5544.02
M5544 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 3. บริหารจัดการเวลา M5544.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ทักษะการบริหารเวลา2. ทักษะการเจรจาต่อรอง3. ทักษะการสื่อสารและจูงใจ4. การประสานงาน5. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นต์ 2. การกำหนดระเบียบและวิธีปฎิบัติ (Protocol) 3. การบริหารฝูงชน4. เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นต์      - Big Data      - Social media ( สื่อสังคมออนไลน์)      - Augmented Reality (เทคโนโลยีAR)5. การประสานงานทีมงาน6. การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย7. ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นต์ (Sustainable Event)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

         หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน        2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ        3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา          2. หลักฐานการผ่านการอบรม          3. ผลของการสอบข้อเขียน          4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน       1. การสอบข้อเขียน       2. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ             ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถบริหารการดำเนินงานสถานที่ การบริหารจัดการฝูงชน การติดตามการเข้าสู่สถานที่ ตลอดจนการจัดการการขนส่ง  (Logistics) สำหรับงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด           1) สามารถบริหารการดำเนินงานสถานที่ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและดูแลเรื่องป้ายต่างๆ ในการจัดงานอีเว้นต์ได้           2) สามารถบริหารจัดการฝูงชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถดำเนินการเรื่องจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน บริหารจัดการเรื่องการเข้าคิว และดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในงานอีเว้นต์ได้          3) สามารถติดตามการเข้าสู่สถานที่ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้และเข้าใจแผนผังของสถานที่จัดงาน เข้าใจกระบวนการโหลดของ (Load-in) ตารางการทำงาน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการเวลาได้      4) สามารถจัดการการขนส่ง (Logistics) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ของผู้ผลิตและลูกค้า (Supplier and Attendee Logistics) ตลอดจนการบริหารจัดการเวลาของงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ