หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-RKTP-078A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้อง มีภาวะผู้นำ ประสานงานในการจัดประชุม แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ 


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
M5531 รวบรวมและนำเสนอสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ 1. รู้และเข้าใจเทคโนโลยีในงานอีเว้นต์ M5531.01 144694
M5531 รวบรวมและนำเสนอสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ 2. ใช้เทคโนโลยีในงานอีเว้นต์ M5531.02 144695
M5531 รวบรวมและนำเสนอสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ 3. สำรวจแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ M5531.03 144696
M5532 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 1. ใช้เครื่องมือทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม M5532.01 144697
M5532 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 2. ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน M5532.02 144698
M5532 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 3. แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีได้ M5532.03 144699

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการเจรจาต่อรอง2. ทักษะการสื่อสารและจูงใจ3. การเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการทำงาน4. การประสานงาน5. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นต์ เช่น- Big Data- Social media ( สื่อสังคมออนไลน์)- Augmented Reality (เทคโนโลยีAR)2. การประสานงานทีมงาน3. การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย4. ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นต์ (Sustainable Event)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)        1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน        2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ         3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)         1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา         2. หลักฐานการผ่านการอบรม         3. ผลของการสอบข้อเขียน         4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน         1. การสอบข้อเขียน         2. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการรวบรวมและนำเสนอสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจในงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด              1) สามารถรวบรวมและนำเสนอสารสนเทศของผลิตภัณฑ์ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และมีทักษะการสำรวจแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในงานอีเว้นต์ได้              2) สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามรถระบุได้ว่าจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใดและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีดังกล่าวในงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

           เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ