หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-017ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์  : Project Manager 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะในการคิดและการวิเคราะห์ การวางแผนและการเขียนโครงการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ตลอดจนความสามารถในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5131 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอและประมูลโครงการ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์ ลูกค้า M5131.01
M5131 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอและประมูลโครงการ 2. วางแผนการประมูลงานโครงการ M5131.02
M5131 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอและประมูลโครงการ 3. รู้และเข้าใจไอเดียสร้างสรรค์งานอีเว้นต์ ที่ทันสมัย M5131.03
M5132 บริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 1. ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนได้ M5132.01
M5132 บริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 2. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนได้ M5132.02
M5132 บริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ M5132.03
M5132 บริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 4. เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของมีส่วนได้เสียและชุมชน M5132.04
M5133 ระบุข้อกำหนด Protocol 1. เข้าใจหลักการเขียนโครงการ M5133.01
M5133 ระบุข้อกำหนด Protocol 2. คิดและวิเคราะห์ข้อกำหนดได้ M5133.02
M5133 ระบุข้อกำหนด Protocol 3. เข้าใจและอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการได้ M5133.03
M5134 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 1. ใช้เครื่องมือทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม M5134.01
M5134 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 2. ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน M5134.02
M5134 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 3. แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีได้ M5134.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการคิดและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2. ทักษะในการประสานงาน3. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร4. ทักษะในการนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการวางแผนโครงการ2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ3. ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์4. ความรู้ด้านการตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน      2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ      3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)      1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา      2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการขาย การตลาดและการสื่อสาร      3. ผลของการสอบข้อเขียน      4. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน        ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร (ง) วิธีการประเมิน       1. ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน       2. ประเมินด้วยแบบทดสอบอัตนัย       3. ประเมินด้วยสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ         ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการและประมูลบริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ระบุข้อกำหนด (Protocol) ตลอดจนใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจในการจัดงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด       1) สามารถวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการและประมูล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการประมูลเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบโทย์ความต้องการของลูกค้า และวางแผนการประมูลโครงการในอีเว้นต์ได้       2) สามารถบริหารจัดการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน เพื่อจะสามารถประสานงาน ติดต่อสื่อสารสำหรับการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนได้      3) สามารถระบุข้อกำหนด Protocol โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริหารเพื่อสามารถขียนโครงการ คิดและวิเคราะห์ข้อกำหนดของโครงการงานอีเว้นต์      4) สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถระบุเทคโนโลยีและใช้การ ตลอดจนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีในงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ