หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-027ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Sales/Marketing Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการการขาย การตลาด และการสื่อสารเพื่อจะสามารถดำเนินการประสานกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด วางแผนการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานขาย ออกแบบข้อเสนอโครงการและการประมูล สรรหาผู้สนับสนุนและจัดการความสัมพันธ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน และระบุข้อกำหนดในการจัดงานอีเว้นต์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5431 ประสานกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด 1. รู้และเข้าใจหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ M5431.01
M5431 ประสานกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด 2. รู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการ การตลาด M5431.02
M5431 ประสานกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด 3. ประยุกต์แนวคิด กลยุทธ์การตลาดสู่การปฏิบัติ (แผนการตลาด) M5431.03
M5432 วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1. รู้หลักการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ M5432.01
M5432 วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ 2. ประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ M5432.02
M5432 วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3. วิเคราะห์ผลสะท้อนกลับและพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ M5432.03
M5433 วางแผนการขายและการตลาด 1. รู้กระบวนการวางแผนและพัฒนาการขาย M5433.01
M5433 วางแผนการขายและการตลาด 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ M5433.02
M5433 วางแผนการขายและการตลาด 3. บริหารจัดการ ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการสื่อสารและ/หรือเครื่องมือทางการตลาด M5433.03
M5434 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ และประมูล 1. รู้หลักการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพ M5434.01
M5434 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ และประมูล 2. รู้และเข้าใจหลักการประมูลโครงการตามรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศหรือสากล M5434.02
M5434 การวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ และประมูล 3. บริหารจัดการการเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ การติดตามผล และการรวบรวมผลสะท้องกลับเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ M5434.03
M5435 สรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน 1. รู้และเข้าใจหลักการบริหารการสรรหาผู้สนับสนุนการจัดงาน M5435.01
M5435 สรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน 2. ออกแบบข้อมูล (Profile) ขององค์กรเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สนับสนุนการจัดงาน M5435.02
M5435 สรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน 3. รวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนและพิจารณาความเหมาะสมระหว่างผู้สนับสนุนต่อการจัดงานอีเว้นต์ M5435.03
M5435 สรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน 4. จัดทำข้อเสนอและแพ็กเกจผู้สนับสนุน M5435.04
M5435 สรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน 5. ส่งข้อเสนอ ติดตาม และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนการจัดงาน M5435.05
M5436 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 1. รู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis and Management) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) M5436.01
M5436 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 2. ประยุกต์องค์ความรู้ตามข้อ 1 เพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน M5436.02
M5436 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 3. รวบรวมผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุง M5436.03
M5437 ระบุข้อกำหนด Protocol 1. รู้และเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำจำกัดความ บทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการจัดงานอีเว้นต์ และ/หรืออื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ M5437.01
M5437 ระบุข้อกำหนด Protocol 2. บริหารและทักษะในการจัดทำข้อกำหนดงานจัดงานในแต่ละบริบท M5437.02
M5437 ระบุข้อกำหนด Protocol 3. การสื่อสารข้อกำหนด (Protocol) เพื่อความเข้าใจระหว่างคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง) และการทำความตกลงยินยอมกันทุกฝ่าย M5437.03
M5437 ระบุข้อกำหนด Protocol 4. พิจารณาระบุข้อกำหนดกรณีฉุกเฉิน (ถ้ามีหรือเพิ่มเติม) M5437.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์2. มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา3. มีทักษะในการตลาดและการขาย4. มีทักษะในการเขียนข้อสเนอโครงการเพื่อการประมูล5. มีทักษะการนำเสนองาน6. มีทักษะในการประเมินลูกค้าและสถานการณ์ต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการ2.ความรู้เรื่องหลักการตลาดและการขาย3.มีองค์ความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการ4.ความรู้ด้ายนโยบายต่างๆ ขององค์กร5.ความรู้การบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย6.ความรู้ทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำจำกัดความ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน       2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ       3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)        1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา        2. หลักฐานการผ่านการอบรม        3. ผลของการสอบข้อเขียน        4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน        ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน        1.การสอบข้อเขียน        2.การสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการประสานกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด การวางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ การวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการประมูล การวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการประมูล ตลอดจนการสรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนและการระบุข้อกำหนด (Protocol) ในการจัดงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด               1) สามารถประสานกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเขิงกลยุทธ์ หลักการจัดการและหลักการตลาด ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดกลยุทธ์การตลาดสู่การปฏิบัติแผนการตลาดเพื่องานอีเว้นต์ได้               2) สามารถวางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกัลหลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับเพื่อวางแผนและจัดการงานอีเว้นต์ได้           3) สามารถวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อการประมูล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและพัฒนาการขาย เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการสื่อสารและ/หรือเครื่องมือทางการตลาดเพื่องานอีเว้นต์ได้           4) สามารถวางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อการประมูล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการประมูลโครงการตามรูปแบบของหน่วยงานประเภทต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนสามารถบริหารจัดการเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ ติดตามผล และรวบรวมผลสะท้อนกลับเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการในงานอีเว้นต์ได้           5) สามารถสรรหาและบริหารผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสรรหาผู้สนับสนุนการจัดงาน สามารถออกแบบข้อมูลขององค์กร (Profile) เพื่อใช้ประกอบการสรรหา รวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนและพิจารณาความเหมาะสมระหว่างผู้สนับสนุนกับงานอีเว้นต์ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอและแพ็คเก็จ และส่งข้อเสนอ การติดตาม และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนงานอีเว้นต์            6) สามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนสามารถประยุกต์องคความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ และรวบรวมผลสะท้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับการดำเนินการจัดการงานอีเว้นต์ได้            7) สามารถระบุข้อกำหนด (Protocol) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำจำกัดความ บทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ สามารถบริหารและมีทักษะในการจัดทำข้อกำหนดในแต่ละบริบท ตลอดจนการสื่อสารข้อกำหนดเพื่อความเข้าใจและการตกลงยินยอมทั้งสองฝ่ายระหว่างคู่สัญญา อีกทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญา (หากมีเพิ่มเติม)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ