หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Production Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถบริหารและจัดการเงิน งบประมาณ รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผนและจัดโครงสร้างกำลังคน และการควบคุมทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5221 บริหารงบประมาณ 1. รู้และเข้าใจการวิเคราะห์งบประมาณ M5221.01
M5221 บริหารงบประมาณ 2. รู้และสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ M5221.02
M5221 บริหารงบประมาณ 3. วิเคราะห์และคำนวณงบประมาณ M5221.03
M5222 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 1. วางแผนและบริหารจัดการทีมงาน M5222.01
M5222 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 2. รู้และเข้าใจการบริหารทีมงาน (บุคคล) M5222.02
M5222 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 3. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้านทีมงานได้ M5222.03
M5222 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 4. สื่อสารและจูงใจระหว่างทีมงาน M5222.04
M5223 ติดตามและควบคุมดูแล 1. ติดตามผลการทำงาน M5223.01
M5223 ติดตามและควบคุมดูแล 2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษา M5223.02
M5223 ติดตามและควบคุมดูแล 3. สื่อสารและจูงใจ M5223.03
M5224 วางแผน จัดการและดำเนินการ 1. บริหารจัดการการดำเนินการ M5224.01
M5224 วางแผน จัดการและดำเนินการ 2. รู้และเข้าใจด้านการบริหารทีมงาน (บุคคล) M5224.02
M5224 วางแผน จัดการและดำเนินการ 3. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน M5224.03
M5225 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 1. มีภาวะความเป็นผู้นำ M5225.01
M5225 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 2. สื่อสารและจูงใจบุคคลและทีมงาน M5225.02
M5225 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 3. กำหนดเป้าหมายและแผนงานส่วน บุคคล M5225.03
M5225 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 4. มอบหมายงานบุคคลและทีมงาน M5225.04
M5225 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 5. ควบคุมการทำงานให้ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ M5225.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. มีทักษะในการวางแผน

  2. ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

  3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. การวางแผนอัตรากำลังคน

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

  3. โครงสร้างของฝ่ายบริหารและการปฎิสัมพันธ์

  4. หลักเกณฑ์ในการเลือกพนักงานและอาสาสมัคร

  5. การบริหารงบประมาณ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม3. ผลของการสอบข้อเขียน4. ผลการสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน
  1. การสอบข้อเขียน

  2. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถการบริหารงบประมาณ การวางแผนเพื่อควบคุมทีมงานดำเนินการ การติดตามและควบคุมดูแล การวางแผนการจัดการดำเนินการ ตลอดจนการมีภาวะผู้นำระดับบุคคลในการจัดงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด 1) สามารถบริหารงบประมาณ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถวิเคราะห์งบประมาณ พยาการณ์ทางการเงิน และคำนวณงบประมาณงานอีเว้นต์ได้ 2) สามารถบริหาร วางแผน ควบคุม ทีมงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถวางแผนและบริหารจัดการทีมงาน เข้าใจการบริหารบุคคลภายในทีม สื่อสารจูงใจและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทีมงานได้3) สามารถติดตามและควบคุมดูแล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องติดตามผลการทำงาน การให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนการสื่อสารจูงใจให้แก่ทีมงานได้4) สามารถวางแผน จัดการและดำเนินการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถบริหารจัดการดำเนินงาน มีความรู้และเข้าใจบุคคลและทีมงาน ตลอดจนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานอีเว้นต์ได้5) การมีภาวะผู้นำระดับบุคคล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีทักษะของความเป็นผู้นำ สื่อสารจูงใจบุคคลและทีม สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนงาน มอบหมายและควบคุมการำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

        เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ