หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทรัพยากรสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์  : Project Manager 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

         ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถบริหารการเงินโครงการ บริหารความเสี่ยง บริหาร วางแผน ควบคุมการทำงานของทีมงาน และมีภาวะผู้นำในระดับบุคคล บริหารควบคุมและสามารถต่อรองซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงสามารถจัดการระบบลงทะเบียนทั้งหมดของงานอีเว้นต์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5121 บริหารการเงินโครงการ 1. ประมาณการงบประมาณโครงการ M5121.01
M5121 บริหารการเงินโครงการ 2. ควบคุมงบประมาณโครงการ M5121.02
M5121 บริหารการเงินโครงการ 3. ตรวจสอบเอกสารการเงิน M5121.03
M5122 บริหารความเสี่ยงโครงการ 1. ประมาณการความเสี่ยงโครงการ M5122.01
M5122 บริหารความเสี่ยงโครงการ 2. จัดทำแผนการรองรับความเสี่ยงโครงการ M5122.02
M5122 บริหารความเสี่ยงโครงการ 3. ควบคุมความเสี่ยงโครงการ M5122.03
M5123 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 1. วางแผนการดำเนินงานทีมงาน M5123.01
M5123 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 2. แนะนำ ติดตามการทำงานของ ทีมงาน M5123.02
M5123 บริหาร วางแผน ควบคุมทีมงาน 3. ควบคุมการทำงานของทีมงาน M5123.03
M5124 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 1. มีภาวะความเป็นผู้นำ M5124.01
M5124 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 2. เข้าใจและสามารถดำเนินการสื่อสารและจูงใจได้ M5124.02
M5124 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 3. เข้าใจและอธิบายเป้าหมายและ แผนงานส่วนบุคคล M5124.03
M5124 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 4. มอบหมายงานได้ตามบทบาทและ ความรับผิดชอบ M5124.04
M5124 มีภาวะผู้นำระดับบุคคล 5. ควบคุมการทำงานให้ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ M5124.05
M5125 ประสานงานและควบคุมซัพพลายเออร์ 1. รู้จักและและคัดเลือกซัพพลายเออร์ ได้ตรงกับเป้าหมายของการจัดงาน M5125.01
M5125 ประสานงานและควบคุมซัพพลายเออร์ 2. ติดตามการดำเนินงานของ ซัพพลายเออร์ M5125.02
M5125 ประสานงานและควบคุมซัพพลายเออร์ 3. ควบคุมการดำเนินงานของ ซัพพลายเออร์ M5125.03
M5126 ต่อรองกับซัพพลายเออร์ 1. เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง M5126.01
M5126 ต่อรองกับซัพพลายเออร์ 2. เข้าใจและสามารถดำเนินการสื่อสารและจูงใจได้ M5126.02
M5126 ต่อรองกับซัพพลายเออร์ 3. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และคำนวณได้ M5126.03
M5126 ต่อรองกับซัพพลายเออร์ 4. เข้าใจและอธิบายผลิตภัณฑ์และ บริการได้ M5126.04
M5127 บริหารจัดการระบบการลงทะเบียน 1. รู้และเข้าใจวิธีการดำเนินการ ลงทะเบียน M5127.01
M5127 บริหารจัดการระบบการลงทะเบียน 2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน M5127.02
M5127 บริหารจัดการระบบการลงทะเบียน 3. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมงาน อีเว้นต์ M5127.03
M5127 บริหารจัดการระบบการลงทะเบียน 4. บริหารจัดการการลงทะเบียน M5127.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการวางแผน2. การประสานงานทีมงาน3. การตั้งเป้าหมาย4. การกำหนดความเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การประมาณการงบประมาณ2. การควบคุมงบประมาณ3. เอกสารการเงินประเภทต่างๆ4. ประเภทของความเสี่ยง5. วิธีการลดความเสี่ยง6. การควบคุมความเสี่ยง7. การแบ่งหน้าที่งาน8. การประสานงาน9. การควบคุมทีมงาน10. การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน      2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ      3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฎิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา       2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง       3. ผลของการสอบข้อเขียน       4. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน       1. ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน       2. ประเมินด้วยแบบทดสอบอัตนัย       3. ประเมินด้วยสอบสัมภาษณ์       4. ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ             ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถบริหารการเงิน ความเสี่ยงโครงการ วางแผนการควบคุมทีมงาน การมีภาวะผู้นำในระดับบุคคล บริหารควบคุมและเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ และบริหารระบบการลงทะเบียนในการจัดงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด      1) สามารถบริหารการเงินโครงการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประมาณการงบประมาณ และควบคุมงบประมาณ ตลอดจนตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการงานอีเว้นต์ได้      2) สามารถบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประมาณการความเสี่ยง รวมไปถึงจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโครงการงานอีเว้นต์ได้      3) สามารถบริหารวางแผนควบคุมทีมงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวางแผนการควบคุมทีมงาน ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงาน ตลออดจนควบคุมทีมงานได้      4) การมีภาวะผู้นำระดับบุคคล โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ เข้าใจและสื่อสารจูงใจรวมถึงการอธิบายเป้าหมาย แผนงานเพื่อมอบหมายงานให้ดำเนินการได้ตามบทบาทความรับผิดชอบ และควบคุมให้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้         5) สามารถบริหารควบคุมซัพพลายเออร์ โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับงานอีเว้นต์ ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ได้      6) สามารถต่อรองกับซัพพลายเออร์ โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเจราจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยการสื่อสารจูงใจ และอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการวิเคราะห์และคำนวณผลลัพธ์ของงานอีเว้นต์ได้      7) สามารถบริหารจัดการระบบการลงทะเบียน โดยผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจระบบการลงทะเบียนประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียน ประสานงานกับผู้เข้าร่วมงานและบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนในงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

       เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ