หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Production Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถบริหารควบคุมการผลิต การจัดการหน้าที่งานของพนักงานตามหน้าที่ที่เหมาพสม ดูแลติดตามและดูแลกิจกรรมและการแสดงให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ และสามารถมอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5211 บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ 1. บริหารจัดการการผลิตในงานอีเว้นต์ M5211.01
M5211 บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ จัดกิจกรรมทั้งหมดของงาน M5211.02
M5211 บริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ 3. รู้และเข้าใจหลักในการควบคุมการดำเนินงานของงาน M5211.03
M5212 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน M5212.01
M5212 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 2. รู้และเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน M5212.02
M5212 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 3. มอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงาน M5212.03
M5213 บริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน 1. รู้ตารางกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมด M5213.01
M5213 บริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน 2. วางแผนขั้นตอนและการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในการติดตั้ง M5213.02
M5213 บริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน 3. วางแผนขั้นตอนและการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในการรื้อถอน M5213.03
M5213 บริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน 4. รู้และเข้าใจเชิงด้านเทคนิคในการจัดตั้ง และรื้อถอน M5213.04
M5214 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 1. รู้และเข้าใจกระบวนและพัฒนาการจัดกิจกรรมและการแสดง M5214.01
M5214 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 2. ประยุกต์แนวโน้มและนวัตกรรมสู่การจัดกิจกรรม M5214.02
M5214 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 3. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน M5214.03
M5215 การแก้ปัญหาหน้างาน 1. วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาต่างๆ จากการจัดงานอีเว้นต์ครั้งก่อน M5215.01
M5215 การแก้ปัญหาหน้างาน 2. วางแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหน้างาน M5215.02
M5215 การแก้ปัญหาหน้างาน 3. ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่ได้คาดคิด M5215.03
M5215 การแก้ปัญหาหน้างาน 4. การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม M5215.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการบริหารจัดการ2. ทักษะในการคิด วิเคราะห์ การดำเนินงาน3. ทักษะในการวางแผน4. ทักษะการทำงานเป็นทีม5. ความคิดสร้างสรรค์6. ทักษะในการสื่อสารของทีม7. ทักษะการแก้ไขปัยหาเฉพาะหน้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการแสดง2. ขั้นตอนการบริหารการจัดกิจกรรมและการแสดง3. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน4. โครงสร้างของฝ่ายบริหารและการปฎิสัมพันธ์5. เทคนิคงานช่างในการรื้อถอน6. รายละเอียดของงานที่ต้องทำ (Job Description)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

        หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน       2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ       3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา       2. หลักฐานการผ่านการอบรม       3. ผลของการสอบข้อเขียน       4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพนักงาน และการประเมินผลในการปฏิบัติงานพนักงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานทางความรู้และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจากสถานการณ์จำลอง (ง) วิธีการประเมิน       1. สอบการสอบข้อเขียน       2. สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ         ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการการจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) การบริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน การพัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน และการแก้ปัญหาหน้างานอีเว้นต์ได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด        1) สามารถบริหารจัดการการผลิตและการดำเนินการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถบริหารจัดการด้านการผลิต รู้และเข้าใจการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด ตลอดจนการควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าวในการจัดงานอีเว้นต์        2) สามารถจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และสามารถมอบหมายงานแก่ทีมงานในการจัดงานอีเว้นต์ได้        3) สามารถบริหารและติดตามกิจกรรมการติดตั้งและรื้อถอน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทราบตารางกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมด สามารถวางแผนขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งและรื้อถอน ตลอดจนความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งและรื้อถอนภายในงานอีเว้นต์        4) สามารถพัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องรู้และเข้าใจกระบวนการและการพัฒนาการจัดกิจกรรมและการแสดง สามารถประยุกต์นวัตกรรมการแสดง และควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอีเว้นต์ได้        5) สามารถการแก้ปัญหาหน้างาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาของการจัดงานอีเว้นต์ก่อนหน้าเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนฉุกเฉินและป้องกันปัญหา มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่ไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ