หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-022ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Production Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านคมนาคมและการเดินทาง การจัดสถานที่ ความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ทักษะในการประสานงานและการติตต่อสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความปลอดภัย และความรู้ด้านกฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5241 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 1. ระบุรายละเอียดของการใช้ ทรัพยากรในสถานที่จัดงาน M5241.01
M5241 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 2. ประสานงานการดำเนินงานด้านสถานที่ M5241.02
M5241 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 3. ติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินการด้านสถานที่ M5241.03
M5241 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 4. บริหารจัดการสถานที่ M5241.04
M5242 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่ละประเภท M5242.01
M5242 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 2. คิดและวิเคราะห์แผนการจัดงาน M5242.02
M5242 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 3. จัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินงานได้ M5242.03
M5243 บริหารจัดการฝูงชน 1. รู้และเข้าใจหลักการจัดการความปลอดภัย M5243.01
M5243 บริหารจัดการฝูงชน 2. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารฝูงชน M5243.02
M5243 บริหารจัดการฝูงชน 3. รู้และเข้าใจกฎหมาย มาตรการและนโยบาย M5243.03
M5244 จัดการและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการ 1. ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและเตรียมการ M5244.01
M5244 จัดการและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการ 2. ประสานงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและเตรียมการ M5244.02
M5244 จัดการและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการ 3. บริหารจัดการเวลาในการอำนวยความและเตรียมการ M5244.03
M5244 จัดการและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการ 4. รู้และเข้าใจในหลักการจัดงาน M5244.04
M5245 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 1. รู้และเข้าใจหลักการขนส่งและโลจิสติกส์ M5245.01
M5245 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 2. บริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ M5245.02
M5245 บริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) 3. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทางการขนส่งและโลจิสติกส์ M5245.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


      1.  1.ทักษะในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2.ทักษะในการประสานงาน3.ทักษะในการติดต่อสื่อสาร4.ทักษะในการจัดสรรทรัพยากร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ2. การคมนาคมและการเดินทาง3. การจัดสถานที่4. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์5. การจัดการความปลอดภัย6. กฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง7. การบริหารจัดการเวลา8. การจัดงาน9. การบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ3. ผลของการสอบข้อเขียน4. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านคมนาคมและการเดินทาง การจัดสถานที่ ความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความปลอดภัย และความรู้ด้านกฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) และความรู้ด้านการจัดงาน(ง) วิธีการประเมิน1. ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน2. ประเมินด้วยสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถบริหารการดำเนินงานสถานที่ การพัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด การบริหารจัดการฝูงชน การจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเตรียมการตลอดจนการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) ในงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1) สามารถบริหารการดำเนินงานสถานที่ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถระบุรายละเอียดการใช้ทรัพยากรในสถานที่จัดงาน การประสานงาน ติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการสถานที่สำหรับการจัดงานอีเว้นต์ได้  2) สามารถพัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่จัดงาน คิดและวิเคราะห์และสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อวางแผนการจัดงานในสถานที่จัดงานอีเว้นต์ได้3) สามารถบริหารจัดการฝูงชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย มาตรการและนโยบายเพื่อประสานเกี่ยวกับการบริหารฝูงชนในงานอีเว้นต์ได้4) สามารถจัดการอำนวยความสะดวก ในการเตรียมการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการ เพื่อจะสามารถติดต่อ สื่อสาร ประสานงานและบริหารจัดการเวลาสำหรับการอำนวยความสะดวกและเตรียมการจัดงานอีเว้นต์ได้5) สามารถบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดจนควบคุม ดูแลการดำเนินงานทางการขนส่งและโลจิสติกส์ในงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ