หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-023ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Show Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

           ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถบริหารควบคุมการผลิต การจัดการหน้าที่งานของพนักงานตามหน้าที่ที่เหมาพสม ดูแลติดตามและดูแลกิจกรรมและการแสดงให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ และสามารถมอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5311 บริหารกิจกรรมและการแสดงทั้งหมด 1. รู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการ M5311.01
M5311 บริหารกิจกรรมและการแสดงทั้งหมด 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการจัดกิจกรรมและการแสดง M5311.02
M5311 บริหารกิจกรรมและการแสดงทั้งหมด 3. รู้และเข้าใจกระบวนการจัดการก่อน -ระหว่าง - หลังการจัดกิจกรรมและการแสดง M5311.03
M5312 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 1. รู้และเข้าใจคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินการจัดกิจกรรมและการแสดงให้มีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบเนื้อหา ธีม โปรแกรมงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น M5312.01
M5312 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 2. วางแผนขั้นตอนและการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและการแสดง M5312.02
M5312 พัฒนาแนวคิดการจัดงาน 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการแสดงใหม่ๆ M5312.03
M5313 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 1. เข้าใจหลักการสรรหาพนักงาน M5313.01
M5313 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 2. รู้และเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน M5313.02
M5313 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 3. มอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงาน M5313.03
M5314 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 1. รู้และเข้าใจกระบวนและพัฒนาการจัดกิจกรรมและการแสดง M5314.01
M5314 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 2. ประยุกต์แนวโน้มและนวัตกรรมสู่การจัดกิจกรรมและการแสดง M5314.02
M5314 พัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน 3. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน M5314.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการคิด และการวิเคราะห์2. ทักษะในการวางแผน3. ทักษะการทำงานเป็นทีม4. ความคิดสร้างสรรค์5. ทักษะในการสื่อสารของทีม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการแสดง2. ขั้นตอนการบริหารการจัดกิจกรรมและการแสดง3. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน4. โครงสร้างของฝ่ายบริหารและการปฎิสัมพันธ์5. รายละเอียดของงานที่ต้องทำ (Job Description)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม3. ผลของการสอบข้อเขียน4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน
  1. การสอบข้อเขียน

  2. การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมและการแสดงทั้งหมดของงานอีเว้นต์ สามารถพัฒนาแนวคิดการจัดงาน ตลอดจนการจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) เพื่อพัฒนาและดำเนินการตามแผนการจัดการงานอีเว้นต์ได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1) สามารถบริหารกิจกรรมและการแสดงทั้งหมด โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการงานอีเว้นต์ในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมและการแสดง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานก่อน – ระหว่าง – หลังการจัดกิจกรรมและการแสดงในงานอีเว้นต์ 2) สามารถพัฒนาแนวคิดการจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของการจัดกิจกรรมและการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบเนื้อหา ธีม โปรแกรมและสิ่งแวดล้อมในงานอีเว้นต์ สามารถวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานและประยุกต์นวัตกรรมสู่การจัดกิจกรรมและการแสดงภายในงานอีเว้นต์ได้3) สามารถจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของพนักงงาน ตลอดจนสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวแก้ทีมงานในการจัดกิจกรรมและการแสดงในงานอีเว้นต์ได้4) สามารถพัฒนาและดำเนินการแผนการจัดการงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการพัฒนากิจกรรมและการแสดงของงานอีเว้นต์ สามารถประยุกต์นวัตกรรม ตลอดจนควบคุม ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนการดำเนินงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

           เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ