หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-026ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการผลิตและการดำเนินการสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Sales/Marketing Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถบริหารควบคุมการผลิต การจัดการหน้าที่งานของพนักงานตามหน้าที่ที่เหมาพสม ดูแลติดตาม และดูแลกิจกรรมและการแสดงให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ และสามารถมอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5411 วิจัยแนวโน้มและแนวปฏิบัติการจัดงาน 1. คิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ M5411.01
M5411 วิจัยแนวโน้มและแนวปฏิบัติการจัดงาน 2. รู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการการตลาดและการวิจัย M5411.02
M5411 วิจัยแนวโน้มและแนวปฏิบัติการจัดงาน 3. รู้และเข้าใจหลักการทางการจัดงานอีเว้นต์และกรอบแนวคิดการจัดงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทน M5411.03
M5412 พัฒนาโครงการการจัดงาน 1. รู้และเข้าใจหลักการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ M5412.01
M5412 พัฒนาโครงการการจัดงาน 2. ประยุกต์แนวโน้มและนวัตกรรมสู่การจัดงาน (อีเว้นต์) M5412.02
M5412 พัฒนาโครงการการจัดงาน 3. รู้และเข้าใจหลักการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ M5412.03
M5413 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสรรหาพนักงาน M5413.01
M5413 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 2. รู้และเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน M5413.02
M5413 จัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) 3. มอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ทีมงาน M5413.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการคิด และการวิเคราะห์2. ทักษะในการวางแผน3. ทักษะการทำงานเป็นทีม4. ความคิดสร้างสรรค์5. ทักษะในการสื่อสารของทีม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการแสดง2. ขั้นตอนการบริหารการจัดกิจกรรมและการแสดง3. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน4. โครงสร้างของฝ่ายบริหารและการปฎิสัมพันธ์5. รายละเอียดของงานที่ต้องทำ (Job Description)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน          2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ          3.แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)           1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา           2. หลักฐานการผ่านการอบรม           3. ผลของการสอบข้อเขียน           4. ผลการสัมภาษณ์ (ค) คำแนะนำในการประเมิน             ประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน            1.การสอบข้อเขียน             2. การสัมภาษณ์   


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถทางการวิจัยแนวโน้มและแนวปฏิบัติการจัดงาน การพัฒนาโครงการการจัดงาน และสามารถจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) ในงานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด                 1) สามารถวิจัยแนวโน้มและแนวปฏิบัติการจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ในหลักการจัดงานอีเว้นต์และกรอบแนวคิดการจัดงาน การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีความรู้หลักการตลอดและการวิจัยทางการตลาดเพื่อดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้าและประเด็นผลตอบแทนในการจัดงานอีเว้นต์                 2) สามารถพัฒนาโครงการการจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถประยุกต์นวัตกรรมสู่การจัดงาน ตลอดจนการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการใงนงานอีเว้นต์ได้                 3) สามารถจัดการหน้าที่งาน (กำลังคน) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ และสามารถมอบหมายหน้าความรับผิดชอบแก่ทีมงานเพื่อดำเนินการจัดงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

        เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ