หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-018ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการสถานที่และการขนส่งสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์  : Project Manager 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

           ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านคมนาคมและการเดินทาง การจัดสถานที่ ความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ทักษะในการประสานงานและการติตต่อสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความปลอดภัย และความรู้ด้านกฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านการบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5141 บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง 1. เข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานอีเว้นต์ M5141.01
M5141 บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง 2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า M5141.02
M5141 บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง 3. เข้าใจภาพรวมและธีมการจัดงานอีเว้นต์ M5141.03
M5141 บริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง 4. แนะนำสถานที่ได้เหมาะสมกับการจัดงานอีเว้นต์ M5141.04
M5142 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 1. ระบุรายละเอียดของการใช้ ทรัพยากรในสถานที่จัดงาน M5142.01
M5142 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 2. ประสานงานกระบวนการดำเนินงาน M5142.02
M5142 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 3. ติดต่อสื่อสารในกระบวนการดำเนินงาน M5142.03
M5142 บริหารการดำเนินงานสถานที่ 4. บริหารจัดการการดำเนินงาน M5142.04
M5143 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 1. เข้าใจเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่ละประเภท M5143.01
M5143 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 2. คิดและวิเคราะห์แผนการจัดงาน M5143.02
M5143 พัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด 3. จัดสรรทรัพยากรในการจัดงาน M5143.03
M5144 วางแผนและจัดสรรพื้นที่การจัดงาน 1. วางแผนการจัดงานอีเว้นต์ตามรูปแบบของงาน M5144.01
M5144 วางแผนและจัดสรรพื้นที่การจัดงาน 2. วางแผนพื้นที่ในการจัดงานอีเว้นต์ได้อย่างเหมาะสม M5144.02
M5144 วางแผนและจัดสรรพื้นที่การจัดงาน 3. ติดต่อสื่อสารกับแผนกต่าง ๆ ในการจัดสรรพื้นที่ M5144.03
M5145 บริหารจัดการฝูงชน 1. รู้และเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัย M5145.01
M5145 บริหารจัดการฝูงชน 2. ประสานงานการบริหารจัดการฝูงชน M5145.02
M5145 บริหารจัดการฝูงชน 3. รู้และเข้าใจด้านกฎหมาย มาตรการและนโยบาย M5145.03
M5146 บริหารจัดการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน 1. ดำเนินงานตามแผนการจัดงานที่วางไว้ M5146.01
M5146 บริหารจัดการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน 2. เข้าใจในตารางการดำเนินงานทุกขั้นตอน M5146.02
M5146 บริหารจัดการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน 3. วิเคราะห์โอกาสเกิดความผิดพลาดหน้างาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า M5146.03
M5146 บริหารจัดการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ M5146.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2. ทักษะในการประสานงาน3. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร4. ทักษะในการจัดสรรทรัพยากร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ2. การคมนาคมและการเดินทาง3. การจัดสถานที่4. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์5. การจัดการความปลอดภัย6. กฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง7. การบริหารจัดการเวลา8. การจัดงาน9. การบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน       2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ       3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา       2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ       3. ผลของการสอบข้อเขียน       4. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านคมนาคมและการเดินทาง การจัดสถานที่ ความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความปลอดภัย และความรู้ด้านกฎหมาย มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) และความรู้ด้านการจัดงาน(ง) วิธีการประเมิน     1. ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน     2. ประเมินด้วยสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการสถานที่และการขนส่งการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และพัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด ตลอดจนวางแผนและจัดสรรพื้นที่การจัดงาน บริหารจัดการฝูงชน และการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด       1) สามารถบริหารจัดการสถานที่และการขนส่ง โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่จัดงาน เข้าใจภาพรวมและธีมการจัดงานจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานอีเว้นต์ได้       2) สามารถบริหารการดำเนินงานสถานที่ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้ในสถานที่จัดงาน ประสานงานและติดต่อสื่อสาร ตลอดจนบริหารการดำเนินงานอีเว้นต์ได้       3) สามารถพัฒนาแผนการจัดงานตามสถานที่ที่กำหนด โดยู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่ละประเภท คิดและวิเคราะห์แผนการจัดงานและจัดสรรทรัพยากรของการจัดงานอีเว้นต์ได้

       4) วางแผนและจัดสรรพื้นที่การจัดงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถวางแผนการจัดงานตาม
รูปแบบ วางแผนพื้นที่และติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆ ในการจัดสรรพื้นที่ของอีเว้นต์อย่างเหมาะสมได้      5) สามารถบริหารจัดการฝูงชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย มาตรการและนโยบาย ตลอดจนประสานงานเพื่อบริหารจัดการฝูงชนในอีเว้นต์ได้       6) สามารถบริหารจัดการและควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถดำเนินการตามแผนการจัดงานที่วางไว้ด้วยความเข้าใจในตารางการดำเนินงานทุกขั้นตอน วิเคราะห์โอกาสของความผิดพลาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้างานล่วงหน้า และดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานอีเว้นต์ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ