หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-EVM-5-025ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการขายและการตลาดสำหรับงานอีเว้นต์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการงานอีเว้นต์ : Show Manager6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะในการคิดและการวิเคราะห์ การวางแผนและการเขียนโครงการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ตลอดจนความสามารถในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M5331 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 1. ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน M5331.01
M5331 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 2. ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน M5331.02
M5331 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 3. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ M5331.03
M5331 บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน 4. เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของมีส่วนได้เสียและชุมชน M5331.04
M5332 ระบุข้อกำหนด Protocol 1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนโครงการ M5332.01
M5332 ระบุข้อกำหนด Protocol 2. คิดและวิเคราะห์เพื่อระบุข้อกำหนด M5332.02
M5332 ระบุข้อกำหนด Protocol 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ M5332.03
M5333 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 1. ใช้เครื่องมือทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม M5333.01
M5333 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 2. ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน M5333.02
M5333 ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ 3. แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีได้ M5333.03
M5334 ความสามารถทางการนำเสนองาน 1. สื่อสารและเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบทงานอีเว้นต์ M5334.01
M5334 ความสามารถทางการนำเสนองาน 2. นำเสนอในที่สาธารณะ M5334.02
M5334 ความสามารถทางการนำเสนองาน 3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพูดได้ตรงประเด็น M5334.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการคิดและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย2. ทักษะในการประสานงาน3. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร4. ทักษะในการนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการวางแผนโครงการ2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ3. ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์4. ความรู้ด้านการตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน      2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ      3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา       2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการขาย การตลาดและการสื่อสาร       3. ผลของการสอบข้อเขียน       4. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน        ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความสามารถในการวางแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร(ง) วิธีการประเมิน       1. ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน       2. ประเมินด้วยแบบทดสอบอัตนัย       3. ประเมินด้วยสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนตลอดจนสามารถระบุข้อกำหนด (Protocol) และใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ ตลอดจนมีความสามารถในการนำเสนองานอีเว้นต์(ข) คำอธิบายรายละเอียด        1) สามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถประเมินพฤติกรรมและความต้องการเพื่อดำเนินการติดต่อสื่อสาร และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่ดำเนินงานอีเว้นต์ได้        2) สามารถระบุข้อกำหนด (Protocol) โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ในการคิด วิเคราะห์ และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริหารเพื่อสามารถเขียนโครงการงานอีเว้นต์ได้        3) สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางธุรกิจ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถใช้เครื่องมือการจัดงานอีเว้นต์ด้วยเทคโนโลยี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีในงานอีเว้นต์ได้        4) สามารถความสามารถทางการนำเสนองาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำเสนอ สื่อสารและเลือกใช้ภาษาทีเหมาะสมกับบริบทของงานอีเว้นต์ได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

        เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติการ ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ