คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน สามารถชี้บ่งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย จัดทำทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตราย ตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายทางกายภาพ การสัมผัสอันตรายทางเคมี การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังและทางอื่น ๆ สามารถประเมินอันตรายด้านการยศาสตร์ และสอบสวนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวสุขศาสตร์ สามารถประเมินและติดตามมาตรการการแก้ไขและป้องกันงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ โดยปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง และประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการประเมิน หรือ
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4 
-    ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4 ทั้ง 14 หน่วยสมรรถนะ 
-    ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สามารถสมัครเพื่อขอเข้ารับการรับรองสมรรถนะอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4 โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ (Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-AAUS-001B คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
WPS-ZXFT-005B ชี้บ่งและจัดทำทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตราย
WPS-SFGR-006B ชี้บ่งสภาพการณ์และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
WPS-LSOS-044B สอบสวนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WPS-LELN-008B ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WPS-PJQT-010B ประเมินและติดตามมาตรการการแก้ไขและป้องกันงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WPS-KSXM-017B สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
WPS-CPRV-021B ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
WPS-WCLD-023B คาดการณ์เพื่อระบุผลกระทบต่อสุขภาพเบื้องต้น
WPS-QHZI-025B สำรวจเบื้องต้นเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
WPS-YXTE-027B ตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายทางกายภาพ ด้านความร้อน แสง เสียงและรังสีก่อไอออนของผู้ปฏิบัติงาน
WPS-BEFY-029B ตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงานด้านอื่นๆ
WPS-JICN-034B รายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์
WPS-PEYQ-035B ประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI-0001-A : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ