สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 1 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 2 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ
อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพยาบาลสัตว์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพแม่บ้าน 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ