คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือ การทำความสะอาดภายใน  ภายนอกอาคาร และเครื่องใช้   ดูแลการซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร ได้แก่  ดูแลสนามหญ้าและสวน ทำความสะอาดรั้วอาคาร  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำ พื้นห้องประเภทต่าง ๆ  จัดเตรียมห้องต่างๆ ให้พร้อมใช้ ดูแลรักษา ซ่อมแซมเสื้อผ้า ด้วยเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลายวิธี   สามารถใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของนายจ้างหรือหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้านระดับ 3 ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 2  และผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 3 จำนวน  8  หน่วย หรือมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 2 ปี และผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 3  จำนวน 8  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-3-003ZB ทำความสะอาดเครื่องเรือน
--ZZZ-3-004ZB รีดผ้าด้วยเตารีดไฟฟ้าธรรมดา
--ZZZ-3-004ZB รีดผ้าด้วยเตารีดไอน้ำ
--ZZZ-3-004ZB ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด
--ZZZ-3-004ZB จัดโต๊ะอาหาร
--ZZZ-3-004ZB จัดเสิร์ฟ
--ZZZ-3-004ZB ดูแลเบื้องต้นเด็กเล็ก
--ZZZ-3-004ZB ดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ