คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำ ได้แก่ การทำความสะอาดภายใน  ภายนอกอาคาร และเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลจากนายจ้างหรือหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้านระดับ  1  ต้องผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้าน จำนวน 6  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-1-001ZB เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาดภายในอาคาร
--ZZZ-1-002ZB ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในอาคาร
--ZZZ-1-002ZB ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และการจัดเครื่องใช้ในห้องน้ำ
--ZZZ-1-002ZB เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดภายนอกอาคาร
--ZZZ-1-002ZB ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร
--ZZZ-1-002ZB บำรุงรักษาและดูแลบริเวณอาคาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0207-A : บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด
CB-0313-A : บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด
CB-0272-A : บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด
CB-0288-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
CB-0300-A : บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับ