Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาดภายในอาคาร
1
2
3
4
ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในอาคาร
5
6
7
ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และการจัดเครื่องใช้ในห้องน้ำ
8
9
10
เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดภายนอกอาคาร
11
12
13
14
ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร
15
16
17
บำรุงรักษาและดูแลบริเวณอาคาร
18
19
20

ยินดีต้อนรับ