หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-ZZZ-1-005ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพแม่บ้าน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคารขั้นพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้จำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาชีพแม่บ้าน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

Unit Group 5152 Domestic Housekeepers (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10221 เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 1. เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคารได้ 10221.01
10221 เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 10221.02
10222 ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 1. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนัง 10222.01
10222 ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 2. ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 10222.02
10223 ดูแลรักษาและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 1. ดูแลวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 10223.01
10223 ดูแลรักษาและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 2. จัดเก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 10223.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.  มีทักษะในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร

2.  มีทักษะในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร

3.  มีทักษะในการดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.  มีความรู้เกี่ยวกับคำแนะนำที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

2. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานภายนอกอาคาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.  แบบทดสอบการปฏิบัติงาน (ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคารได้)

2.  แบบสังเกตการปฏิบัติงาน (เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร)

3.  แบบทดสอบการปฏิบัติงาน (ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคารได้ถูกต้องตามขั้นตอน)

4.  แบบทดสอบการปฏิบัติงาน (จัดเก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร)

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.  แบบสัมภาษณ์ (เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคารได้)

2.  แบบสัมภาษณ์ (ดูแลรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกอาคาร)

(ค)  คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง)  วิธีการประเมิน

1.  การสังเกตการปฏิบัติงาน

2.  การสัมภาษณ์

3.  การทดสอบการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด

1.  การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำความสะอาด

1.1  การปัดและกวาด

-  ไม้กวาดขนไก่ใช้สำหรับปัดฝุ่นตามผนัง โดยต้องใช้ในบริเวณที่แห้งเท่านั้น

-  ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้สำหรับกวาดพื้นที่แห้งและเรียบ เช่น พื้นไม้ พื้นซีเมนต์ขัดเรียบ พื้นหินขัดพื้นกระเบื้อง

-  ไม้กวาดเสี้ยนตาลชนิดที่มีด้ามยาว หรือไม้กวาดหยากไย่ ลักษณะการใช้งานใช้กวาดที่สูง ใช้สำหรับกวาด  หยากไย่บนเพดานหรือกวาดบริเวณที่อยู่ไกลและเอื้อมไม่ถึง

1.2  การเช็ดถู

-  ผ้าถูพื้น เส้นด้าย ฟองน้ำ ต้องสะอาด ไม่ทิ้งฝุ่น คราบ หรือเส้นใยผ้าหลังเช็ดถู ไม่ทำลายพื้นผิว  และมีขนาดกว้าง พอสมควรซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็ว

-  ไม้ถูพื้นมีด้ามจับเหมาะมือ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากในการถอดออกและโครงสร้างของไม้ถูพื้นควรแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

1.3  การขัด

-  เลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นผิว ไม่ทำลายพื้นผิวให้สึกกร่อน เช่น พื้นกระเบื้องให้ใช้แปรงที่ทำจากวัสดุอ่อนๆ ไม่แข็ง

-  มีด้ามหรือที่จับเหมาะสม ไม่ผุกกร่อนได้ง่าย

-  แปรงแน่น เรียบเสมอ มีความแข็งแรง ผลึกติดแน่นกับด้ามหรือแผ่นไม้ แผ่น    พลาสติก

1.4  เครื่องดูดฝุ่น

-  ก่อนใช้งานควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ

-  ประกอบต่อท่อหัวแปรงดูดฝุ่นให้แน่นไม่ให้เกิดรอยรั่วของอากาศ ถ้าไม่แน่นมอเตอร์จะทำงานหนักหรือไหม้ได้

-  ห้ามดูดฝุ่นที่เป็นเศษแก้ว เศษใบมีดหรือบุหรี่ที่กำลังติดไฟเพราะจะทำให้ตัวเครื่องเสียหาย

-  ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นอาคารที่เป็นรอยง่าย

2.  หลักการใช้วัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดอาคาร

2.1  ต้องปลอดภัยในการทำงาน

2.2  ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้า และน้ำ

2.3  มีขั้นตอนการใช้งานและบำรุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน

2.4  มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

2.5  ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

3.  วัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดผนัง ได้แก่ ไม้กวาดขนไก่  ไม้กวาดเสี้ยนตาล  ฟองน้ำ ผ้าสะอาด  และเครื่องดูดฝุ่น

4.  วัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว แผ่นขัด แปรงพลาสติก แปรงไนลอน แปรงกาบมะพร้าว แปรงทองเหลือง ไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้าถูพื้น ฟองน้ำ  ไม้ถูพื้นถังน้ำและกะละมัง

5.  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายนอกอาคาร ได้แก่ สารซักฟอก  น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดและผงขัดใช้ร่วมกับวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาดภายในอาคารประเภทต่างๆ

6.  การทำความสะอาดฝาผนัง

6.1  กวาดด้วยไม้กวาดขนไก่หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น

6.2  ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดให้ทั่ว ถ้าเป็นฝาผนังซีเมนต์ขัดเรียบ กระเบื้องเคลือบใช้ฟองน้ำเช็ดด้วยน้ำยาขัดหรือผงซักฟอง เช็ดให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ำสะอาด

6.3  ใช้ผ้าชุบบิดหมาดเช็ดให้ทั่ว ถ้าเป็นประตู หน้าต่างกระจกใช้น้ำยาเช็ดกระจก แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง

6.4  ถ้าประตู หน้าต่างมีมุ้งลวดให้ถอดมุ้งลวดออกแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกขัดด้วยแปรงพลาสติก

7.  การทำความสะอาดพื้น

7.1  พื้นไม้ กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าให้สะอาด แล้วถูด้วยไม้ถูพื้นที่ชุบน้ำบิดหมาดๆ

7.2  พื้นกระเบื้อง กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าให้สะอาด แล้วถูด้วยไม้ถูพื้นที่ชุบน้ำบิดหมาดๆ ถ้าพื้นสกปรกมากควรล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกและทำความสะอาดเฉพาะที่สกปรก ไม่ควรใช้น้ำยาราดโดยตรงบนพื้นกระเบื้อง เพราะจะทำให้ส่วนที่เคลือบไว้หลุดออกมา

7.3  พื้นหินขัด พื้นซีเมนต์ กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าให้สะอาด แล้วถูด้วยไม้ถูพื้นที่ชุบน้ำบิดหมาดๆ ถ้าพื้นสกปรกมากควรล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก แล้วใช้แปรงทองเหลืองขัดถูและกวาดให้สะอาดด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวอีกครั้งหนึ่ง

7.4  พื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบ กวาดฝุ่นผงและใบไม้ด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทางเดียวกัน กวาดรวมกันแล้ว ใช้ที่ตักผง ตักใส่ถังขยะ

8.  การดูแลรักษาวัสดุ-อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความความสะอาดอาคาร

8.1  ไม้กวาดขนไก่ หลังจากใช้เสร็จแล้ว ต้องสะบัดฝุ่นออกให้หมด แล้วแขวนไว้ในที่เหมาะสม ไม่เกะกะ หรือมองดูรกรุงรังและไม่เปียกชื้น

8.2  ไม้กวาดดอกหญ้า ควรทำที่แขวนโดยแขวนให้สูงกว่าพื้นเล็กเล็กน้อย จะทำให้ปลายไม้กวาดไม่หักงอ ทำให้ไม่เสียรูปทรง เวลากวาดจะกวาดได้สะดวก

8.3  ไม้กวาดทางมะพร้าว เมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง โดยวางราบกับพื้นหรือตั้งให้ปลายชี้ขึ้นด้านบนและให้ด้ามตั้งอยู่บนพื้น หรือจะใช้วิธีแขวนให้ปลายพ้นพื้นพอสมควรก็ได้

8.4  ไม้กวาดเสี้ยนตาลชนิดที่มีด้ามยาว หรือไม้กวาดหยากไย่เมื่อใช้เสร็จแล้วควรดึงหยาบไย่ที่ติดอยู่กับไม้กวาดออกให้หมดและนำไปเก็บโดยตั้งพิงไว้กับฝาผนัง ให้ปลายไม้กวาดอยู่ด้านบน

8.5  เครื่องดูดฝุ่น ควรทำความสะอาดตามคู่มือการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด

8.6  แผ่นขัด ฟองน้ำ หลังใช้แล้วต้องล้างให้สะอาด บีบน้ำออกและผึ่งให้แห้ง

8.9  แปรงพลาสติก  หลังใช้งานแล้วต้องล้างให้สะอาด แล้วผึ้งให้แห้ง

8.10  แปรงทองเหลือง เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาดและตากให้แห้งสนิทก่อน เพื่อป้องกันสนิม

8.11  แปรงกาบมะพร้าว เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องใช้น้ำฉีดล้างให้สะอาดแล้วแขวนตากไว้

8.12  แปรงเสี้ยนตาล  เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องใช้น้ำฉีดล้างให้สะอาดแล้วแขวนตากไว้

8.13  ผ้าถูพื้นชนิดต่างๆ ต้องซักให้สะอาด สะบัดหรือบีบไล่เศษผงออกให้หมด แขวนไว้โดยให้ปลายเหนือจากพื้นเล็กน้อย เพื่อให้แห้งและไม่วางหรือแขวนตากฝน เพราะจะทำให้ด้ามเป็นสนิมและผุกร่อนได้ง่าย

9.  การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายนอกอาคาร  

9.1  สารซักฟอก ชนิดผง และชนิดของเหลว การเก็บรักษา หลังจากการใช้งานปิดฝาให้สนิท เก็บในแห้งและให้พ้นมือเด็ก

9.2  น้ำยาล้างจาน หลังจากการใช้งานปิดฝาให้สนิท วางในที่หยิบใช้ได้สะดวก แต่ให้พ้นมือเด็ก

9.3  น้ำยาขัด ผงขัด  หลังจากการใช้งานปิดฝาให้สนิท วางในที่หยิบใช้ได้สะดวก แต่ให้พ้นมือเด็ก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.  การสังเกตการปฏิบัติงาน

2.  การสัมภาษณ์

3. การทดสอบการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ