คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในอาชีพ เป็นผู้ที่สามารถกำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) รวมทั้งบริหารจัดการการดำเนินงานสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 7 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 5 ปี หรือมีข้อมูลผลงานการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-UFYE-003B ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
PET-NJCD-004B บริหารจัดการสรรหาแรงงานข้ามชาติตามหลักการว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ