คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำความรู้ที่ไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทํางาน มีทักษะในบริหารจัดการและใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้วยประสบการณ์ในสาขางานที่มีความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประสานงานให้ความช่วยเหลือกับแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง และปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแรงงานข้ามชาติด้านสภาพการทำงาน สภาพการจ้างงาน การต่ออายุเอกสาร ให้คำปรึกษาแนะนำกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเมื่อเกิดปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 6 ต้อง
1.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 5 ปี หรือมีข้อมูลผลงานการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง
หรือ
2.  เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-OFQC-011B ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติด้านการต่ออายุเอกสาร
PET-CVJP-012B ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกรณีการเปลี่ยนนายจ้างตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด
PET-FGLA-013B ประสานงานให้ความช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ
PET-CSMK-014B ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
PET-KYGW-015B ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการสรรหาและการจ้างแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
PET-UFYE-003B ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ