หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานให้ความช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-FGLA-013B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานให้ความช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะครอบคลุมความรู้และทักษะในการมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ การคุ้มครอง ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงาน สามารถประสานงานให้แรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งและสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ที่เปิดกว้างและเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานได้โดยตรง สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2010301 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ 1. วิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 2010301.01 178962
2010301 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ 2. เลือกแนวทางการให้คำแนะนำด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติได้เหมาะสมตามสถานการณ์และถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2010301.02 178963
2010301 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ 3. ให้คำปรึกษาแนะนำกับแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม 2010301.03 178964
2010302 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ 1. อธิบายขั้นตอนการความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2010302.01 178965
2010302 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2010302.02 178966

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการตรวจสอบเอกสารของแรงงานข้ามชาติ

2. ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำแรงงานข้ามชาติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารของแรงงานข้ามชาติตามที่กฎหมายกำหนด

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

         1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 

         2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

         2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

         พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)    วิธีการประเมิน    

          ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

        วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

(ก)    คำแนะนำ 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถวิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ ประสานงานให้แรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งและสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ที่เปิดกว้างและเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหางานได้โดยตรง รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        1.    ปัญหาด้านสภาพการทำงานของแรงงานข้ามชาติ อาทิ สภาพของสถานที่ที่ทำงาน สภาพของที่พัก 

        2.    ปัญหาด้านสภาพการจ้างงาน อาทิ การได้รับเงินค่าจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง การทำงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ