หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-UFYE-003B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการความเข้าใจในหลักการทั่วไป กฎหมาย และสิทธิแรงงานพื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) และปฏิบัติงานด้านการสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยมีความตระหนักถึงหลักจริยธรรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม(IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010301

เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

1. อธิบายหลักการทั่วไปของการเคารพหลักการ กฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงานได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)  1010301.01 178893
1010301

เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

2. อธิบายด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิแรงงานได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) 1010301.02 178894
1010301

เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

3. อธิบายถึงหลักการการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) ได้ถูกต้อง 1010301.03 178895
1010301

เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

4. อธิบายถึงการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลของแรงงานตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) ได้ถูกต้อง 1010301.04 178896
1010301

เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System)

5. อธิบายหลักการเข้าถึงการเยียวยาแรงงานข้ามชาติตามแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) ได้ถูกต้อง 1010301.05 178897
1010302

สรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักความเป็นธรรมและมีจริยธรรม

1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม 1010302.01 178898
1010302

สรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักความเป็นธรรมและมีจริยธรรม

2. ทำสัญญาตกลงและลงนามโดยแรงงานข้ามชาติโดยไม่มีการบังคับ

1010302.02 178899
1010302

สรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักความเป็นธรรมและมีจริยธรรม

3. ไม่เก็บหนังสือเดินทาง เอกสารแสดงตนอื่น ๆ ใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ของแรงงานข้ามชาติโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้น 1010302.03 178900
1010302

สรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักความเป็นธรรมและมีจริยธรรม

4. รักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลของแรงงานข้ามชาติอย่างเคร่งครัด ไม่สื่อสารกับบุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแรงงานหรือตัวแทนแรงงาน เว้นแต่กฎหมายกำหนด 1010302.04 178901
1010302

สรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักความเป็นธรรมและมีจริยธรรม

5. ให้ข้อมูลการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์แก่แรงงานได้ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่ดำเนินการ

1010302.05 203987

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ

2. ทักษะในการนําเสนอข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงานให้กับแรงงานข้ามชาติ

3. ทักษะในการคัดเลือกและการดำเนินงานสรรหาแรงงานข้ามชาติตามความต้องการของนายจ้าง

4. ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งกลับแรงงานของประเทศต้นทาง

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)   วิธีการประเมิน    

        ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้ การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

         เข้าใจหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) ปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติและดำเนินการสรรหาตามหลักของจริยธรรม รักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลของแรงงานข้ามชาติ

(ก)    คำแนะนำ 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการสรรหาอย่างมีจริยธรรม (International Recruitment Integrity System) มีการสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม และไม่มีการบังคับแรงงาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

 18.2 เครื่องมือประเมิน 

         1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

          ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ