หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-CSMK-014B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติ เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ เข้าใจรายละเอียดเอกสารของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านกรอบระยะเวลา และขั้นตอนการจ้างแรงงานข้ามชาติตามที่กฎหมายและระเบียบของประเทศไทยกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2020101 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่ออายุวีซ่าของแรงงานข้ามชาติ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวกับข้องกับนายจ้างในการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2020101.01 178967
2020101 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่ออายุวีซ่าของแรงงานข้ามชาติ 2. ให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดของกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2020101.02 178968
2020101 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่ออายุวีซ่าของแรงงานข้ามชาติ 3. ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการต่ออายุวีซ่าของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2020101.03 178969
2020102 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติ 1. ให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวกับนายจ้างในการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2020102.01 178970
2020102 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติ 2. ให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดของกรอบระยะเวลาการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2020102.02 178971
2020102 ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างในการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติ 3. ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน (work permit) ของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 2020102.03 178972

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการตรวจสอบเอกสารของแรงงานข้ามชาติ

2. ทักษะในการสื่อสารกับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ

3. ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำกับนายจ้างถึงขั้นตอนและข้อมูลที่จําเป็นในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติตามที่กฎหมายกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติตามที่กฎหมายกำหนด

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)   คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)   วิธีการประเมิน    

        ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

(ก)    คำแนะนำ 

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถอธิบายรายละเอียดและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเอกสาร ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

         N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ