คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางเทคนิคที่สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความรู้ในหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศและส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม โดยสามารถสรรหาแรงงานข้ามชาติตามข้อกำหนดของนายจ้าง ดูแลการจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาของประเทศต้นทางแรงงาน) สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานประเทศต้นทางของแรงงานในการนำเข้าและส่งกลับแรงงานข้ามชาติ สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การนำเข้าและส่งกลับแรงงานข้ามชาติ  รวมทั้งประสานงานการดูแลแรงงานข้ามชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทยและดูแลแรงงานข้ามชาติในการเดินทางกลับประเทศ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5 ต้อง
1.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง 
หรือ
2.  เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 4 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-UPWZ-001B สรรหาแรงงานข้ามชาติตามข้อกำหนดของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ
PET-ZMYK-002B ดูแลการเตรียมสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับแรงงานข้ามชาติ
PET-LGVC-008B จัดการเอกสารและปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติติ
PET-PGLD-009B ประสานงานกับหน่วยงานสรรหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศแรงงานข้ามชาติ
PET-UHKV-010B ดูแลความปลอดภัยและวิธีการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด
PET-UFYE-003B ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ