Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สรรหาแรงงานข้ามชาติตามข้อกำหนดของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ
1
2
ดูแลการเตรียมสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับแรงงานข้ามชาติ
3
4
จัดการเอกสารและปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติติ
5
6
7
ประสานงานกับหน่วยงานสรรหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศแรงงานข้ามชาติ
8
9
ดูแลความปลอดภัยและวิธีการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด
10
11
ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
12
13

ยินดีต้อนรับ