หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลการเตรียมสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับแรงงานข้ามชาติ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-ZMYK-002B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลการเตรียมสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำหรับแรงงานข้ามชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการอธิบายขั้นตอนและข้อมูลที่จําเป็นในการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส สามารถตรวจสอบความชัดเจนของรายละเอียดและการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ โดยไม่มีการบังคับแรงงานข้ามชาติในการลงนาม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010201

ทบทวนรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ

1. อธิบายกฏหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วน 1010201.01 178889
1010201

ทบทวนรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ

2. ระบุรายละเอียดของแบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษาของกระทรวงแรงงานได้ถูกต้องครบถ้วน 1010201.02 178890
1010201

ทบทวนรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ

3. ดูแลการจัดทำเงื่อนไขของสัญญาให้มีความชัดเจนและใช้ภาษาที่แรงงานข้ามชาติเข้าใจได้ง่าย

1010201.03 195621
1010201

ทบทวนรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ของแรงงานข้ามชาติ

4. ตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาได้ครบถ้วนและมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อเสนอเริ่มต้นของนายจ้างและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

1010201.04 195622
1010202

ดูแลการลงนามสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติ

1. อธิบายขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ของกระทรวงแรงงานได้ถูกต้องครบถ้วน 1010202.01 178891
1010202

ดูแลการลงนามสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติ

2. อธิบายข้อมูลที่จำเป็นในการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษาของกระทรวงแรงงานได้ถูกต้องครบถ้วน

1010202.02 178892
1010202

ดูแลการลงนามสัญญาจ้างแรงงานใน 3 ภาษา ที่รวมทั้งภาษาของแรงงานข้ามชาติ

3. จัดเตรียมสัญญาจ้างแรงงานให้เรียบร้อยและมีเวลาเพียงพอในการทบทวนและลงนาม

1010202.03 195623

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) 

2. ทักษะในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ 

3. ทักษะในการอธิบายขั้นตอนและข้อมูลที่จําเป็นในการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา ของ

กระทรวงแรงงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน  

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)   คำแนะนำในการประเมิน

       พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

       ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

        อธิบายขั้นตอนและข้อมูลที่จําเป็นในการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ทบทวนรายละเอียดและการลงนามสัญญาจ้าง โดยไม่มีการบังคับแรงงานข้ามชาติในการลงนาม

(ก)    คำแนะนำ 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ อย่างถูกต้องครบถ้วน มีทักษะการสื่อสาร (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) สามารถตรวจสอบและอธิบายรายละเอียดของแบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน ตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงานให้กับแรงงานข้ามชาติ และตามข้อตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาจ้างงานให้เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของแรงงาน มีเนื้อหาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายได้แก่แรงงานข้ามชาติ และตรวจสอบว่าเงื่อนไขในสัญญาจ้างตรงกับต้นฉบับของนายจ้างและสอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด ซึ่งสัญญาจ้างงานอย่างน้อยต้องระบุตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน การเริ่มและระยะเวลาของสัญญาที่ชัดเจน, ค่าจ้างและระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง, ชั่วโมงการทำงาน วันทำงานและเวลาพัก, อัตราค่าล่วงเวลา, สิทธิลาพักร้อนและวันลาอื่นๆ, การหักค่าจ้างตามกฎหมาย, ผลประโยชน์ในการจ้างงาน, และเงื่อนไขการเลิกจ้างตามที่กฎหมายบังคับ

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

         สัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา หมายถึง สัญญาจ้างงานตามแบบฟอร์มของกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของสัญญาประกอบด้วย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ