หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเอกสารและปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติติ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-LGVC-008B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเอกสารและปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติทั้งของประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงาน สามารถตรวจสอบ จัดการประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารในการส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาของเอกสารและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1030101 ติดตามสัญญาและข้อมูลของแรงงาน 1. อธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างแรงงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 1030101.01 178934
1030101 ติดตามสัญญาและข้อมูลของแรงงาน 2. อธิบายรายละเอียดของกรอบระยะเวลาการจ้างงานของแรงงานได้ถูกต้องตามรายละเอียดของสัญญาการจ้างงานและตามที่กฎหมายกำหนด 1030101.02 178935
1030101 ติดตามสัญญาและข้อมูลของแรงงาน 3. ติดตามข้อมูลและสถานะของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดของสัญญาการจ้างงานและตามที่กฎหมายกำหนด 1030101.03 178936
1030102 จัดการเรื่องการปิดวีซ่า 1. อธิบายรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวกับการปิดวีซ่าได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 1030102.01 178937
1030102 จัดการเรื่องการปิดวีซ่า
2. อธิบายรายละเอียดของกรอบระยะเวลาที่เกี่ยวกับการปิดวีซ่าได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
1030102.02 178938
1030102 จัดการเรื่องการปิดวีซ่า
3. ประสานงานการปิดวีซ่าของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
1030102.03 178939
1030103 จัดการเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 1. อธิบายรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวกับขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 1030103.01 178940
1030103 จัดการเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 2. อธิบายรายละเอียดของกรอบระยะเวลาที่เกี่ยวกับการขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 1030103.02 178941
1030103 จัดการเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 3. ประสานงานการขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 1030103.03 178942

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ

2. ทักษะในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ) 

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอกสารที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการส่งกลับแรงงานของประเทศต้นทาง

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

        3. ผลการประเมินจากการจำลองสถานการณ์

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)   วิธีการประเมิน    

       ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ ผลการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

         ติดตามข้อมูลและสถานะของแรงงานข้ามชาติ จัดการเรื่องการปิดวีซ่า และจัดการเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ

(ก)    คำแนะนำ 

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การส่งกลับแรงงานข้ามชาติของทั้งประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่กําหนด สามารถประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาของเอกสารและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

       1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

       2) แฟ้มสะสมผลงาน

       3) แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

18.2 เครื่องมือประเมิน 

       1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

       2) แฟ้มสะสมผลงาน

       3) แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

18.3 เครื่องมือประเมิน 

       1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

       2) แฟ้มสะสมผลงาน

       3) แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

       ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ