หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยและวิธีการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-UHKV-010B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความปลอดภัยและวิธีการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและประเทศต้นทาง สามารถดูแลแรงงานข้ามชาติในการเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งประสานงานสอบถามข้อมูลการเดินทางกลับภูมิลำเนาของแรงงานกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อจนกระทั่งแรงงานกลับถึงภูมิลำเนา 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1030301 จัดการเรื่องการเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงาน    1. เตรียมเอกสารและการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่หน้าด่านในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 1030301.01 178948
1030301 จัดการเรื่องการเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงาน    2. ประสานงานยานพาหนะในการเดินทางกลับของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องชัดเจน 1030301.02 178949
1030302 ติดตามตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาประเทศต้นทาง 1. อธิบายขั้นตอนการจัดการของตัวแทนจัดหาแรงงานในการเดินทางกลับของแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด 1030302.01 178950
1030302 ติดตามตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาประเทศต้นทาง 2. ประสานงานการเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลการเดินทางกลับภูมิลำเนาของแรงงานกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อได้ถูกต้องครบถ้วน 1030302.02 178951

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการดูแลแรงงานข้ามชาติในการเดินทางกลับ อาทิ การเตรียมเอกสารและการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่หน้าด่าน การติดตามข้อมูลการเดินทางกลับภูมิลำเนาของแรงงานกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) 

2. ทักษะในการจัดการเรื่องการเดินทาง อาหาร และที่พักของแรงงานระหว่างการเดินทางกลับประเทศ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การคุ้มครอง และขั้นตอนการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)    วิธีการประเมิน    

         ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

จัดการการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ จัดการเตรียมเอกสารและการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่หน้าด่านในการเดินทางกลับประเทศ ประสานงานยานพาหนะในการเดินทางกลับของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งสอบถามข้อมูลการเดินทางกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อจนกระทั่งแรงงานกลับถึงภูมิลำเนา

(ก)    คำแนะนำ 

      ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การส่งกลับแรงงานข้ามชาติของทั้งประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถ

ดูแลประสานงานการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ ประสานงานยานพาหนะ จัดการเรื่องการเดินทาง อาหาร และที่พักของแรงงานในการเดินทางกลับประเทศ ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติกําหนด รวมทั้งติดตามข้อมูลการเดินทางของแรงงานข้ามชาติกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ที่รับต่อจนกระทั่งแรงงานกลับถึงภูมิลำเนา  และคํานึงถึงหลักจริยธรรมในการดําเนินการ(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ