หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประสานงานกับหน่วยงานสรรหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศแรงงานข้ามชาติ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-PGLD-009B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประสานงานกับหน่วยงานสรรหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศแรงงานข้ามชาติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติของทั้งประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงาน สามารถประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles) 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1030201 ประสานงานหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ 1. ประสานงานกับนายจ้างเรื่องการส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 1030201.01 178943
1030201 ประสานงานหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ 2. ประสานงานกับสำนักจัดหางานพื้นที่เพื่อส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติกำหนด 1030201.02 178944
1030201 ประสานงานหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ 3. ประสานงานกับสถานทูตประจำประเทศไทยของประเทศต้นทางแรงงานเพื่อส่งกลับแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฏหมายกำหนด 1030201.03 178945
1030202 ประสานงานหน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ 1. ประสานงานกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางเพื่อส่งตัวแรงงานข้ามชาติกลับประเทศได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฏหมายกำหนด 1030202.01 178946
1030202 ประสานงานหน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ 2. ประสานงานกับสถานทูตประเทศต้นทางของแรงงานเพื่อส่งตัวแรงงานข้ามชาติกลับประเทศได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฏหมายกำหนด 1030202.02 178947

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ 

2. ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้าม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศต้นทางของแรงงาน) 

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอน ขั้นตอนการส่งกลับแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยและประเทศต้นทางแรงงาน

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

        3. ผลการประเมินจากการจำลองสถานการณ์

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง)   วิธีการประเมิน    

         ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ ผลการประเมินจากการจำลองสถานการณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน / การจ้างงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ อาทิ นายจ้าง สํานักจัดหางานพื้นที่ สถานทูตประจําประเทศไทยของประเทศต้นทางของแรงงาน ประสานงานกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางและประสานงานกับสถานทูตไทยในประเทศต้นทางของแรงงานตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติกําหนด

(ก)    คำแนะนำ 

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าแรงงานข้ามชาติของทั้งประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถประสานงานกับหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าแรงงาน ข้ามชาติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าแรงงานข้ามชาติกําหนด

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

        1. หน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ นายจ้าง หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สํานักจัดหางานพื้นที่ สถานทูต รวม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการนําเข้าและการเดินทางเข้าประเทศไทยของแรงงาน

         2. หน่วยงานของประเทศต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ อาทิ ตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทาง และ สถานทูตประเทศต้นทางของแรงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        3) แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

18.2 เครื่องมือประเมิน 

        1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน

        3) แบบประเมินผลการจำลองสถานการณ์

        ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ