คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงานตลอดกระบวนการสรรหาแรงงานข้ามชาติ  มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน สามารถดำเนินการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติทั้งหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานประเทศต้นทางของแรงงาน สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งประสานงานการดูแลแรงงานข้ามชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทย อาทิ การตรวจโรคของแรงงานข้ามชาติ การรับการอบรมขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ และจัดการเรื่องการเดินทาง อาหาร และที่พักของแรงงานระหว่างการเดินทางเข้าประเทศไทย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-LHOO-005B ประสานงานและจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ
PET-LBVJ-006B จัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติ
PET-XYHX-007B ดูแลการเดินทางเข้าประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติตามกฏหมายและระเบียบที่กำหนด
PET-UFYE-003B ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ