หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรรหาแรงงานข้ามชาติตามข้อกำหนดของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PET-UPWZ-001B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรรหาแรงงานข้ามชาติตามข้อกำหนดของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2423 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ครอบคลุมความรู้และทักษะในการนำเสนอรายละเอียดข้อกําหนดและสวัสดิการของนายจ้างให้กับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางและแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถดำเนินการสรรหาแรงงานตามข้อกําหนดเบื้องต้นของนายจ้างพร้อมตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางได้ถูกต้องตามข้อกำหนดเบื้องต้นของนายจ้างและเป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งหน่วยงานภายในประเทศไทยและหน่วยงานของประเทศต้นทาง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
 N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10.2 หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม (IRIS: Ethical Recruitment Principles)10.3 กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010101 คัดเลือกแรงงานตามข้อกำหนดเบื้องต้นของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ 1. รวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของนายจ้าง เช่น อายุ เพศ ส่วนสูง สมรรถนะที่ต้องการ ได้ถูกต้องครบถ้วน 1010101.01 178885
1010101 คัดเลือกแรงงานตามข้อกำหนดเบื้องต้นของนายจ้างและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ 2. คัดคนงานพร้อมตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางก่อนทำรายชื่อได้ถูกต้องตามข้อกำหนดเบื้องต้นของนายจ้าง 1010101.02 178886
1010102 นำเสนอข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงาน 1. เตรียมข้อมูลข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงานได้ถูกต้องครบถ้วน 1010102.01 178887
1010102 นำเสนอข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงาน 2. อธิบายรายละเอียดงานและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงานได้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 1010102.02 178888

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของงาน

2. ทักษะในการสื่อสารกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางและแรงงาน

3. ทักษะในการนําเสนอข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงานให้กับกับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางและแรงงาน

4. ทักษะในการคัดเลือกแรงงานตามคุณสมบัติของงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกแรงงานของประเทศต้นทาง

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการสรรหางานอย่างมีจริยธรรม อาทิ มาตรฐาน IRIS

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

        1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1. เอกสารประเมินผลจากการสัมภาษณ์

        2. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

        พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

       ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน/ การจ้างงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

        นําเสนอข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงานให้กับตัวแทนจัดหาแรงงาน (Agency) ของ

ประเทศต้นทางและแรงงานข้ามชาติ คัดเลือกแรงงานตามข้อกําหนดเบื้องต้นของนายจ้างพร้อมตัวแทนจัดหา แรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางก่อนทํารายชื่อ

(ก)    คำแนะนำ 

         ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อกำหนดเฉพาะของงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเตรียมและชี้แจงข้อมูลข้อกำหนดเฉพาะของงานและประโยชน์จากการจ้างงานให้กับตัวแทนจัดหา แรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางและแรงงานได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถคัดเลือกคนงานพร้อมตัวแทน จัดหาแรงงาน (Agency) ของประเทศต้นทางก่อนทํารายชื่อได้ถูกต้องตามข้อกําหนดเบื้องต้นของนายจ้างและเป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดทั้งหน่วยงานภายในประเทศไทยและหน่วยงานของประเทศต้นทาง

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

         ข้อกำหนดเฉพาะของงาน หมายถึงคุณสมบัติขั้นต่ำของแรงงานที่ยอมรับได้ในแง่ของคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ หรือความถนัดเฉพาะที่นายจ้างต้องการตามลักษณะการทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

       1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

       2) แฟ้มสะสมผลงานฅ18.2 เครื่องมือประเมิน 

       1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

        2) แฟ้มสะสมผลงาน       ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ