Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ สาขาธุรกิจจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติด้านการต่ออายุเอกสาร
1
2
3
ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกรณีการเปลี่ยนนายจ้างตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด
4
5
ประสานงานให้ความช่วยเหลือและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ
6
7
ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
8
9
ให้คำปรึกษาแนะนำนายจ้างเกี่ยวกับการสรรหาและการจ้างแรงงานข้ามชาติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
10
11
12
ปฏิบัติงานสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมและตามหลักจริยธรรม
13
14

ยินดีต้อนรับ