คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในด้านการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการรักษาของนายสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์อีกทั้งยังมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.เป็นบุคคลที่มีความรู้ในการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการรัดษาของนายสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
2. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ 
3.ความสามารถทางด้านการการพยาบาลดูแลสัตว์ป่วย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
        ประเภทที่ 1 
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
•    ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5
ประเภทที่ 2 
•      มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
•    มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในสมรรถนะทางด้านพยาบาลสัตว์ (ตามหน่วยสมรรถนะที่ 10201-10204 ) หรือ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่อง และมีใบรับรองหรือหลักฐานอื่นๆ แสดงการรับรอง หรือได้รับการรับรองจากหัวหน้างาน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาการพยาบาลสัตว์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานพยาบาลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-NBTK-034B ประเมิน คัดกรอง วางแผน ดำเนินการและแก้ไขปัญหาสุขภาพ สัตว์ป่วยตามกระบวนการพยาบาล
PET-JZNM-035B ช่วยเหลือนายสัตวแพทย์ทำหัตถการพิเศษด้านการกู้ชีพสัตว์ป่วยฉุกเฉินตามหลักพยาบาล
PET-ZTTB-036B ทำหัตถการพิเศษด้านการถ่ายภาพรังสี
PET-DVVE-037B ช่วยนายสัตวแพทย์ทำหัตถการพิเศษด้านการทำคลอด
PET-DZGN-038B ช่วยเหลือนายสัตวแพทย์ในขณะทำศัลยกรรม
PET-IMQU-039B เตรียมอุปกรณ์ ทำความสะอาด และบำรุงรักษา เครื่องมือพิเศษอื่นๆ และเครื่องมือผ่าตัดเฉพาะโรค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ