คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ การเตรียมสภาพสัตว์ก่อนการผ่าตัด การดูแลหลังการผ่าตัด โดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในการดูแลสัตว์ และแก้ปัญหาทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการณ์ทำงานได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อชี้แจงให้ปรับปรุงแก้ไขได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1. ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
2. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์
3. ความสามาถทางด้านการปฏิบัติงานดูแลสัตว์ป่วยเก็บตัวอย่างพื้นฐานเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการ
4. ความสามารถด้านเตรียมและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ประจำ, อุปกรณ์การผ่าตัดประเภทต่างๆ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 4” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    ประเภทที่ 1
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวรักษ์ (ปวส.) และผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการสัตว์หรือ
•    ผ่านระดับคุณวุฒิระดับ 3 อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์
ประเภทที่ 2
•    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีใบรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
•    ผ่านระดับคุณวุฒิระดับ 3 อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานดูแลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PET-HGXS-027B ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องผ่าตัดก่อนและหลังการผ่าตัด ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์
PET-ZYCN-028B ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์
PET-AJJU-029B รายงานข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการสัตว์ป่วยที่พักรักษาในสถานประกอบการให้นายสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0351-A : บริษัท แม็คเวท จำกัด

ยินดีต้อนรับ