Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องผ่าตัดก่อนและหลังการผ่าตัด ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของนายสัตวแพทย์
1
2
ช่วยนายสัตวแพทย์เพื่อการถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์
3
4
รายงานข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการสัตว์ป่วยที่พักรักษาในสถานประกอบการให้นายสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์
5
6
7

ยินดีต้อนรับ